Patalpų tolygaus šildymo sąlygos

patalpu.tolygus.sildymasSenuose daugiabučiuose viena iš pagrindinių problemų bendras energijos suvartojimo kiekis. Jei daugiabutis pastatytas pagal galiojantį statybų reglamentą arba bus renovuotas su individualia apskaita atsiras patalpų tolygaus šildymo sąlygos, kurios taip pat gali paploninti jūsų piniginę. Šie žemiau pateikti reikalavimai daugiabučiams yra dar vienas papildomas pliusas individualiam ir nedideliam pasyviam namui.  2005 m. VKEKK norma patvirtina, kad sumažinant radiatoriuose šilumą vartotojas nieko nelaimės. O kas tuomet laimės ?

 Paskirstymo metodai daugiabutyje.

Šilumos paskirstymo šildymui ir karštam vandeniui metodas nr. 1

gali būti taikomas, kai pastato įvade įrengti du atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai matuojantys:

A variantas: atskirai šilumos kiekį suvartotą šildymui ir šilumos kiekį suvartotą šalto vandens pašildymui bei karšto vandens temperatūros palaikymui.

B variantas: pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o šilumos kiekis karštam vandeniui nustatomas pagal nuosekliai įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Šildymui šilumos kiekis nustatomas iš viso pastate suvartoto šilumos kiekio atėmus šilumos kiekį karštam vandeniui ruošti.

C variantas: pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas pagal įvade įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o šilumos kiekis šildymui nustatomas pagal nuosekliai įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis. Šilumos kiekis karštam vandeniui apskaičiuojamas iš viso pastate suvartoto šilumos kiekio nustatyto pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis atėmus šilumos kiekį šildymui.

Šiluma šildymui išdalinama pagal butų naudingą plotą, o šiluma karštam vandeniui ruošti pagal butuose įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis arba pagal karšto vandens suvartojimo normas. Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.) taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 kartu su Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5.


Metrologinis šilumos paskirstymo metodas nr. 2

gali būti taikomas, kai pastato įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir kiekvieno buto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja visą buto suvartotą šilumos kiekį. Visų vartotojų suvartota šiluma pastato bendrosioms reikmėms tenkinti ir (ar) bendrojo naudojimo patalpoms šildyti nustatoma iš įvadinio skaitiklio išmatuoto šilumos kiekio atimant butuose suvartotų šilumos kiekių sumą, butams padalinant pagal naudingąjį plotą.


Paskirstymo metodas nr. 3

gali būti taikomas daugiabučiuose namuose, kai pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš pastato šilumos punkto "keturvamzde" kolektorine sistema, o kiekviename bute įrengta kolektorinė šildymo sistema su buto įvade įrengtais šilumos apskaitos prietaisais šildymui bei kiekvieno buto įvade įrengtais karšto vandens kiekio apskaitos prietaisais. Šilumos kiekis vandens pašildymui nustatomas suvartotą vandens kiekį padauginus iš vandens pašildymo normos ir sumuojant šilumos kiekį karšto vandens cirkuliacijai palaikyti. Likės šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms tenkinti ir (ar) bendrojo naudojimo patalpoms šildyti padalinamas butams pagal butų ar patalpų naudingąjį plotą. Metode taikoma visų butų ar patalpų tolygaus šildymo sąlyga. Vartotojui nesilaikančiam visų patalpų tolygaus šildymo sąlygos, priskiriamas papildomas šilumos kiekis bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.

Paskirstymo metodas nr. 4

gali būti taikomas visuose namuose, kur šiluma šildymui ir karštas vanduo tiekiami iš individualaus šilumos punkto stovais. Šį metodą gali pasirinkti didžioji dalis Klaipėdos miesto vartotojų, kurių butuose nėra individualios apskaitos. Pastate suvartotas šilumos kiekis pagal pastato įvade įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstomas patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti. Butuose ir patalpose suvartoto karšto vandens kiekis nustatomas pagal butuose ar laiptinėse įrengtų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis arba pagal karšto vandens suvartojimo normas. Šilumos kiekis vandens pašildymui nustatomas suvartotą vandens kiekį padauginus iš vandens pašildymo normos ir sumuojant šilumos kiekį karšto vandens cirkuliacijai palaikyti. Likės šilumos kiekis patalpų šildymui išdalinimas pagal butų naudingą plotą.

Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodas nr. 5

gali būti taikomas kartu su bet kuriuo Komisijos rekomenduojamu ar vartotojų siūlomu su Komisija suderintu šilumos paskirstymo metodu, kuriuo nustatomas šilumos kiekis pastato šildymui, kai:

dalis vartotojams priklausančių patalpų prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, o šilumos kiekis naudingojo ploto šildymui nematuojamas;

nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, įrengtų po įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, rodmenis;

nustatomas pagal individualių šilumos apskaitos prietaisų, įrengtų prieš įvadinį šilumos apskaitos prietaisą, rodmenis;

dalis vartotojams priklausančių patalpų teisėtai atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietu kuru ar kt.).

Šiluma pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti apskaičiuojama pagal koeficientą, įvertinantį laiptinių skaičių name, arba pagal audito duomenis.

šilumos kiekis pastato šildymui nustatomas pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas arba pagal Komisijos rekomenduotą ar vartotojų siūlomą ir su ja suderintą šilumos paskirstymo metodą, kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja šilumą šildymui, šalto vandens pašildymui bei karšto vandens temperatūrai palaikyti;


Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas nr. 6
gali būti taikomas, kai:

parengtas šilumos daliklių įrengimo, rodmenų registravimo bei jų paskirstymo vartotojams projektas;

šilumos kiekis pastato šildymui nustatomas pagal įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas arba pagal Komisijos rekomenduotą ar vartotojų siūlomą ir su ja suderintą šilumos paskirstymo metodą;

įrengti vieno tipo šilumos dalikliai;

pastate įrengta "dvivamzdė" arba "kolektorinė" šildymo sistema.

Pastato butų ar kitų patalpų, kuriose įrengti dalikliai, naudingojo ploto šildymui priskiriamas šilumos kiekis susideda iš individualiai reguliuojamų ir nereguliuojamų šilumos kiekių. Nereguliuojamos šilumos sąnaudos padalinamos proporcingai butų ar patalpų naudingam plotui. Reguliuojamo šilumos kiekio šildymui dalis butui ar patalpai priskiriama pagal daliklių rodmenų vartotojo bute ar patalpoje bei visame pastate santykį.

Vartotojams kurių butuose ar kitose patalpose dalikliai neįrengti arba dalikliai įrengti, tačiau daliklių rodmenys laikinai negali būti taikomi, šiluma šildymui paskaičiuojama šilumos sąnaudų normatyvą padauginus iš šiems vartotojams priskirto naudingojo ploto. Metode taikoma visų butų ar patalpų tolygaus šildymo sąlyga.


Šilumos paskirstymo metodas Nr.7
Šiuo metu AB "Klaipėdos energija" taiko VKEKK rekomenduojamą bendrijos "Dvyniai" pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą Nr. 7, patvirtintą 2007-02-19 nutarimu Nr. O3-14.
Nešildymo sezono metu (vasarą) visą sunaudotą šilumą pastate sudaro šalto vandens pašildymas ir karšto vandens temperatūros palaikymas.
Šilumos kiekis šalto vandens pašildymui apskaičiuojamas iš šilumos kiekio, nustatyto įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, atėmus šilumos kiekį, suvartotą karšto vandens temperatūros palaikymui. Likusį šilumos kiekį padalinus iš gyvenamojo namo butų (patalpų) suvartoto karšto vandens kiekio, gaunamas šilumos kiekis 1 m3 pašildyti.
Šilumos kiekis karšto vandens temperatūros palaikymui skaičiuojamas taip, kaip ir šildymo sezono metu, t.y. pagal patvirtintas normas, įvertinant karšto vandens ruošimo ir tiekimo į butus (patalpas) sistemos tipus (žiūrėkite lentelė apačioje).
Šildymo sezono metu visą sunaudotą šilumą pastate sudaro šalto vandens pašildymas, karšto vandens temperatūros palaikymas ir patalpų šildymas.
Šilumos kiekis skirtas šaltam vandeniui pašildyti gyvenamajame name nustatomas pagal praėjusios vasaros 3 mėnesių vidurkį (liepos, rugpjūčio, rugsėjo), neviršijant nustatytų maksimalių dydžių.
Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), nustatomas įvertinant karšto vandens ruošimo ir tiekimo į butus (patalpas) sistemos tipus:

140 kWh šilumos     Įrengta karšto vandens cirkuliacinė sistema, su vonios šildytuvu ir papildomu cirkuliaciniu stovu virtuvėje.
100 kWh šilumos     Įrengta cirkuliacinė sistema su vonios šildytuvu.
70 kWh šilumos     Įrengta cirkuliacinė sistema be vonios šildytuvo.
43 kWh šilumos     Įrengta cirkuliacinė sistema be priverstinės cirkuliacijos su vonios šildytuvais.
10 kWh šilumos     Cirkuliacinė sistema įrengta rūsyje.


Šilumos kiekis šildymui apskaičiuojamas iš įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atimant šilumos kiekį, skirtą šaltam vandeniui pašildyti, ir šilumos kiekį, skirtą karšto vandens temperatūrai palaikyti. Gautas šilumos kiekis dalijamas iš namo bendrojo naudingojo ploto. Taip apskaičiuotą šilumos kiekį, tenkantį 1m2 šildyti, padauginus iš buto naudingojo ploto, gaunamas bute sunaudotas šilumos kiekis patalpų šildymui.

Šilumos paskirstymo metodų pasirinkimas
Šilumos paskirstymo metodų vartotojams pasirinkimas reglamentuotas Valstybinės kainų ir Energetikos kontrolės komisijos 2004-11-11 nutarimu Nr. 03-121 patvirtintose taisyklėse.
Paskirstymo metodas gali būti taikomas ne mažiau kaip vieno pastato visoms šilumos ir karšto vandens vartojimo sutarčių šalims sutarus. Paskirstymo metodą pasirenka daugiabučio namo butų savininkai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85. straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Pasirinktas paskirstymo metodas turi būti taikomas ne mažiau kaip vienerius kalendorinius metus. Vartotojai ar jų atstovas prieš mėnesį ne šildymo sezono metu pateikia prašymą tiekėjui, dėl paskirstymo metodo pakeitimo, jei tai nesusijė su papildomos informacijos surinkimu, matavimo prietaisų įrengimu, kompiuterinių programų įsigijimu ar pakeitimo darbais ir išlaidomis.

{jcomments on}

Mūsų rekomenduojami straipsniai

Termoviziją atliksime pigiai, kvalifikuotai bei profesionaliai, atvykstame nuosavu transportu. Jūsų patogumui dirbame savaitgaliais. Vėliau įdiegsime į jūsų tvarkingą kompiuterį termo-programą, pamokysime naudotis. Analizuoti termonuotraukas ...
Pasyvus namas Tai pastatas, kuriame 20°C vidaus temperatūra gali būti pasiekta nenaudojant standartinių šildymo ir vėsinimo sistemų. Tokie pastatai yra vadinami "pasyviais", nes vyraujantys šilumos šaltiniai yra "pasyvūs" pvz.: saulės šiluma, ...
Skubiai pataisėm, palyginom keliose lentelėse naujo ir seno reglamento skaičius. Nuo 2019 metų vasario pirmos dienos atsirado korekcijos statinių suvartojamai energijai, techninei specifikacijai. Tad atsiradūs naujai informacijai, buvo prasminga ...
Sukurtas skyrius projekto naujienos dabartinėje būsenoje daugiau panašus į skyrių https://wwww.pasyvusnamas.info mėnoraštis. Faktiškai skyrius "porjekto naujienos" išsiplėtė iki blog kategorijos kaip ir kiti pagrindiniai meniu skyriai sprendimai, ...
Galima būtų įžvelgti kažikokį nesusipratimą, bet tikrai taip nėra. Paruošti gerą pasyvaus namo projektą tikrai reikia laiko ir šalto proto. Mus apima vis daugiau informacijos, su kuria jau reikia tiesiogine ta žodžio prasme kautis. Visko visur ir ...
Vienas iš svarbiausių statybos klausimų yra gvildenamas šiame straipsnyje. Kas yra banko paskola, kokius ji duoda privalumus ir trūkumus namo statyboje? Kas teigiamo ir niegiamo priimant sprendimą bendrauti su kredito instituciją, kuris suteikia ...
Pasyvaus namo laiptai? Kodėl tik pasyvaus namo laiptai? Tarytum jie kažikokie įpatingi pasyviame name. Mes taip negalvojam. Laiptai turi būti saugūs, patogūs, praktiški ir simpatišk. Bet, kad pasyviam name jie kažkuom įpatingai skirtūsi nuo ...
Langai yra šalčiausia pasyvaus namo dalis, o tai reiškia, kad reikalaujanti papildomo rūpesčio. Lietuvoje, bent dabartiniu metu, pasyvaus namo sprendimai ir skelbimai apie parduodamus pasyvius namus retsykiais turi keistokų apibūdinimų. Jei kalbėti ...
Skyriuje termovizija bandėme pateikti platesnes termovizorių galimybes mūsų aplinkoje. Teromovizoriaus istoriją, veikimo principus ir iliustruota medžiaga su pagrindinėmis panaudojimo kryptimis atskiras skyrius - termovizorius. Jei norite ...
Lietuva kontrastų šalis, arba paprasčiau kalbant - sveiki šiauriečiai! Taip, taip, kad ir koksai žalias mūsų krašas, iš žemiau pateiktos informacijos, vidurio Europa ar pietiečiais, nepaisant Lietuvos kaip geografinio centro, vadintis būtų didelė ...
Sąlyginai spontaniškai šis skyrius atsirado šiame puslapyje, nors bulterjeras ir puslapio autorius - draugai nuo 1993 metų. Jei nors vienas žmogus peržiūrėjęs šiuos filmukus žemiau apie šios veislės šunis pakeis savo nuomonę - rezultatas pasiektas. ...