Mikroklimatas

mikroklimatas.drakoniukasMikroklimatas yra specifinė sąvoka pastatų patalpose. Specialiai, puslapio lankytojams, siūlome susipažinti su eile duomenų ar parametrų, kurie susiję su šiuo žodžiu. Labai nemažai gamintojų šį žodį naudoja reklaminiuose bukletuose kaip savų medžiagų išskirtinį privalumą - patalpose su mūsų medžiaga bus geras mikroklimatas. Bet pats mirkroklimatas priklauso ir nuo metų laikų ir nuo patalpose vykdomos veiklos pobūdžio ir nuo eilės faktorių, su kuriais ir norime supažindinti skaitytoja žemiau esančioje informacijoje. Tikimės, kad informacija bus jums naudinga ir savišvieta dar niekada nebuvo užsakovo priešas, o statant pasyvų namą kruopščiai ir atidžiai, pravers taip pat. Be žemiau nurodytų temperatūrinių ir drėgmės normų reikėtų papildomai vertinti jūsų patalpų ar erdvės mikroklimato tokias dedamasias kaip:

1. Veiklos pobūdis,

2.  Amžius ir sveikata,

3. Žmonių, patenkintų šilumine aplinka dalis,

4. Kiek laiko patalpos oro parametrai atitinka norminius reikalavimus,

5. Numatomasis vidutinis šiluminio komforto įvertinimas,

6. Oro kokybės higienos normos, kenksmingų medžiagų, perteklinės šilumos ir drėgmės išsiskirstymas patalpose,

7. Ekonominis komfortinio mikroklimato efektyvumas.

Kiekvienas iš šių punktų aukščiau yra labai plačios temos. Ateityje bandysime jas turmpai reziumuoti skyriuje rekuperacija arba vėdinimas. Esminė mintis - viena ar kita statybinė medžiaga negali užtikrinti mikroklimato jūsų pasyviame name. Pasiklausius vieno ar kito pardavėjo, jums gali susidaryti įspūdis, kad nusipirkus jų siūlomą medžiagą mikroklimatas jau savaime pasidarys ir daugiau nieko nebereikia. Mikroklimatui užtikrinti yra visas sprendimų kompleksas atsižvelgiant į mases faktorių.

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 42: 2009 „GYVENAMŲJŲ IR VISUOMENINIŲ PASTATŲ
PATALPŲ MIKROKLIMATAS“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši higienos norma nustato mikroklimato parametrus gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpose bei bendruosius mikroklimato parametrų matavimo ir kontrolės reikalavimus.
2. Ši higienos norma taikoma naudojant pastatus ir privaloma asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, kapitališkai remontuojantiems pastatus, kuriuose įrengiamos gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpos, taip pat šilumos tiekėjams, pastatų šildymo sistemų prižiūrėtojams (eksploatuotojams) ir kontroliuojančioms institucijoms.
3. Ši higienos norma nustato reikalavimus visuomeninėms patalpoms, kurios skirtos lankytojams, išskyrus tas lankytojams skirtas visuomenines patalpas, kuriose dėl naudojamų technologinių reikalavimų ir specifinės veiklos nėra galimybės užtikrinti šioje higienos normoje nustatytų mikroklimato parametrų.
4 Ši higienos norma nenustato darbo aplinkos mikroklimato parametrų, jų verčių ir bendrųjų matavimo reikalavimų.
5. Kitose higienos normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, gali būti nustatytos specialiosios tam tikrų patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės, tokiais atvejais būtina vadovautis jomis.

II. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

mikroklimatas.burbulasŠioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:
gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas – patalpų oro temperatūros, temperatūrų skirtumo, santykinės oro drėgmės, oro judėjimo greičio derinys;
mikroklimato parametrų ribinės vertės – optimalios mikroklimato parametrų vertės, kurioms esant aplinkoje, nėra neigiamo poveikio sveikatai;
žemiausia ir aukščiausia leistinoji temperatūra – atitinkamai apatinė ir viršutinė normuojamo temperatūrų intervalo riba;
šaltasis metų laikotarpis – metų laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra ne aukštesnė kaip plius 10oC. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą;
šiltasis metų laikotarpis – metų laikotarpis, kuriuo lauko oro vidutinė paros temperatūra yra aukštesnė negu plius 10oC. Ji nustatoma pagal trijų parų iš eilės lauko oro vidutinę paros temperatūrą;
kambariai – patalpos, apribotos perdangomis ir sienomis, tenkinančios gyvenamosioms patalpoms nustatytus higienos reikalavimus; kambariams priskiriami miegamieji, valgomieji, svetainės, gyvenamieji kambariai, virtuvės ir kitos gyventi tinkančios šiltos patalpos;
daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas;
bendrojo naudojimo patalpos – pastato patalpos, skirtos naudotis visiems ar keliems pastato savininkams arba naudotojams; bendrojo naudojimo patalpoms priskiriami koridoriai, rūsiai, laiptinės, sandėliai ir kitos patalpos pastatuose;
buto pagalbinės patalpos – visos buto patalpos, išskyrus kambarius;
gyvenamosios patalpos – bute įrengti kambariai, taip pat atskiri kambariai, įrengti gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose (namuose);
lankytojams skirtos visuomeninės patalpos – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (Žin., 2002, Nr. 41-1539) viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties patalpos, skirtos lankytojams, išskyrus tas patalpas, kuriose dėl naudojamų technologijų reikalavimų ir specifinės veiklos nėra galimybės užtikrinti normuojamų mikroklimato parametrų.

III. MIKROKLIMATO PARAMETRŲ RIBINĖS VERTĖS

6. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrai yra šie: oro temperatūra, temperatūrų skirtumas, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis.
7. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės pateikiamos šios higienos normos 1 lentelėje.
8. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu pateikiamos šios higienos normos 2 lentelėje.

1. Lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės.

 

Eil. Nr. Mikroklimato parametrai Ribinės vertės
Šiltuoju metų laiku Šaltuoju metų laiku
1. Oro temperatūra, oC   18-22  18-28
2.  Temperatūrų skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau
kaip oC
 3  3
3. Santykinė oro drėgmė, %   35-60 35-65
4.  Oro judėjimo greitis, m/s 0.05-0.15  0.15-0.25

 

2. Lentelė. Buto pagalbinių ir gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo patalpų temperatūrų ribinės vertės šaltuoju metų laikotarpiu.

 

Eil. Nr. Patalpos Temperatūrų ribinės vertės, oC 
1. Buto pagalbinės
1.1. Koridoriai ir sandėliukai  18-21
1.2.  Drabužinės  18-20
1.3. Vonios ir tualetai 20-23
2. Gyvenamūjų pastatų bendro naudojimo  
 2.1.  Laiptinės, koridorai, holai, vestibiuliai 14-16
 2.2.  Bendros virtuvės  18-22
 2.3.  Tualetai, prasyklos, dušai, vonios kambariai  20-23
 2.4. Rūsiai ir sandėliai  4-8
 2.5.  Darbo ir poilsio kambariai 18-22
 2.6. Skalbyklos 18-22
 2.7. Džiovyklos 20-23

 

9. 1 lentelėje gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų šaltuoju metų laikotarpiu nustatytos oro temperatūros ribinės vertės netaikomos visuomeninėms pastatų patalpoms, kuriose lankytojai būna apsirengę lauko drabužiais. Šiose patalpose oro temperatūra turi būti 14–16oC.

10. Vertinant daugiabučių gyvenamųjų namų gyvenamųjų patalpų mikroklimatą, laikoma, kad mikroklimato parametrai pastatų patalpose užtikrinti, jei jie išmatuoti patalpose, kurios nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti yra nepertvarkytos (neapšiltintos sienos iš vidaus, neatlikti šildymo sistemos pertvarkymo darbai ir kiti darbai, gerinantys patalpų šiluminę aplinką), ir atitinka šios higienos normos reikalavimus.

IV. BENDRIEJI MIKROKLIMATO PARAMETRŲ MATAVIMO REIKALAVIMAI

11. Oro temperatūra, santykinė oro drėgmė ir oro judėjimo greitis matuojami teisės aktų nustatyta tvarka metrologiškai patikrintais termometrais, psichrometrais, anemometrais, katatermometrais ir kitais matavimo prietaisais.
12. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė matuojami 0,1 m, 1,1 m aukštyje nuo grindų patalpos viduryje 0,5 m atstumu nuo sienų ir langų. Oro temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinė oro drėgmė visuose matavimo taškuose turi atitikti šios higienos normos lentelėse pateiktus dydžius.
13. Patalpos oro temperatūros matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,2oC.
14. Santykinės oro drėgmės matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,5 %.
15. Oro judėjimo greičio matavimo paklaida ne daugiau kaip +/- 0,1 m/s.“

Apie sausą ir drėgną klimatą tuo pačiu metu.

Straipsni pildomas...

Mūsų rekomenduojami straipsniai

Termoviziją atliksime pigiai, kvalifikuotai bei profesionaliai, atvykstame nuosavu transportu. Jūsų patogumui dirbame savaitgaliais. Vėliau įdiegsime į jūsų tvarkingą kompiuterį termo-programą, pamokysime naudotis. Analizuoti termonuotraukas galėsit ...
Pasyvus namas Tai pastatas, kuriame 20°C vidaus temperatūra gali būti pasiekta nenaudojant standartinių šildymo ir vėsinimo sistemų. Tokie pastatai yra vadinami "pasyviais", nes vyraujantys šilumos šaltiniai yra "pasyvūs" pvz.: saulės šiluma, šiluma ...
Skubiai pataisėm, palyginom keliose lentelėse naujo ir seno reglamento skaičius. Nuo 2019 metų vasario pirmos dienos atsirado korekcijos statinių suvartojamai energijai, techninei specifikacijai. Tad atsiradūs naujai informacijai, buvo prasminga pak ...
Sukurtas skyrius projekto naujienos dabartinėje būsenoje daugiau panašus į skyrių https://wwww.pasyvusnamas.info mėnoraštis. Faktiškai skyrius "porjekto naujienos" išsiplėtė iki blog kategorijos kaip ir kiti pagrindiniai meniu skyriai sprendimai, pa ...
Galima būtų įžvelgti kažikokį nesusipratimą, bet tikrai taip nėra. Paruošti gerą pasyvaus namo projektą tikrai reikia laiko ir šalto proto. Mus apima vis daugiau informacijos, su kuria jau reikia tiesiogine ta žodžio prasme kautis. Visko visur ir dv ...
Vienas iš svarbiausių statybos klausimų yra gvildenamas šiame straipsnyje. Kas yra banko paskola, kokius ji duoda privalumus ir trūkumus namo statyboje? Kas teigiamo ir niegiamo priimant sprendimą bendrauti su kredito instituciją, kuris suteikia jum ...
Pasyvaus namo laiptai? Kodėl tik pasyvaus namo laiptai? Tarytum jie kažikokie įpatingi pasyviame name. Mes taip negalvojam. Laiptai turi būti saugūs, patogūs, praktiški ir simpatišk. Bet, kad pasyviam name jie kažkuom įpatingai skirtūsi nuo paprastų ...
Langai yra šalčiausia pasyvaus namo dalis, o tai reiškia, kad reikalaujanti papildomo rūpesčio. Lietuvoje, bent dabartiniu metu, pasyvaus namo sprendimai ir skelbimai apie parduodamus pasyvius namus retsykiais turi keistokų apibūdinimų. Jei kalbėti ...
8 darbai, kuriuos Jūs ir Jūsų kaimynai gali padaryti, kad gyventumėte saugiai : 1. Susipažinkite su savo kaimynais. Pasikeiskite telefono numeriais, kad esant reikalui galėtumėte nesunkiai juos surasti. 2. Susiraskite Jūsų teritoriją prižiūrinčio ap ...
Lietuva kontrastų šalis, arba paprasčiau kalbant - sveiki šiauriečiai! Taip, taip, kad ir koksai žalias mūsų krašas, iš žemiau pateiktos informacijos, vidurio Europa ar pietiečiais, nepaisant Lietuvos kaip geografinio centro, vadintis būtų didelė il ...
Sąlyginai spontaniškai šis skyrius atsirado šiame puslapyje, nors bulterjeras ir puslapio autorius - draugai nuo 1993 metų. Jei nors vienas žmogus peržiūrėjęs šiuos filmukus žemiau apie šios veislės šunis pakeis savo nuomonę - rezultatas pasiektas. ...